English

 

     
滑鼠 驅動程式下載
O︰支援 X︰不支援 --︰O.S已支援, 不需驅動程式
產品型號 程式版本 更新日期 Windows 檔案名稱 檔案大小
95 98 ME 2K XP Vista
M250 V3.5 12/06/2001 O O X X X X M250.ZIP 928KB
M300/310/320/330
M400/410
M800/810/820
M900/1000
V1.1 12/28/2001 O O O O O X M300.ZIP 1,351KB
M843TU V2.1.1-182AA MUL 05/14/2007 X O O O O O BM843TU.ZIP 1,852KB
M843TUL V2.0.1-206AA MUL 01/03/2008 X O O O O O BM843TUL.ZIP 1,473KB
M850/850U/850C
M851C
M860/860U/860C
M871/871U/871C
V2.2.1-98CA MU 07/24/2003 O O O O O X M850.ZIP 1,188KB
M851 V2.1.1-54CA MUL 02/12/2003 O O O O O X M851.ZIP 1,151KB
M851U V2.1.1-55CA MUL 02/12/2003 X O O O O X

M851U.ZIP

1,156KB
M873AU V2.0.1-154AA MUL 01/11/2006 X O O O O X BM873AU.ZIP 543KB
M873U V2.1.1-145AA MUL 02/21/2006 X O O O O X BM873U.ZIP 1000KB
M893 V 2.0.1 -171AA MUL 12/09/2005 X O O O O X BM893.ZIP 540KB
M893U/893C V2.2.1-104AA MUL 06/23/2005 X O O O O X BM893C.ZIP 522KB
M901/951 V2.1.1-56CA MUL 02/12/2003 O O O O O X M901.ZIP 1,363KB
M901U/951U V2.1.1-57CA MUL 02/12/2003 X O O O O X M901U.ZIP 1,348KB
M950/960 V2.3.1-36CA MUL 04/29/2003 O O O O O X M950.ZIP 1,373KB
M950U/960U V2.0.1-86CA MUL 04/29/2003 X O O O O X M950U.ZIP 1,357KB
M955C V 2.0.1 -138AA MUL 07/07/2005 X O O O O X BM955C.ZIP 646KB
M957AU V 2.0.1 -207AA MUL 07/06/2009 X O O O O O M957AU.ZIP 1,201KB
M957U V 2.1.1 -165AA MUL 02/07/2006 X O O O O X BM957U.ZIP 524KB
M957U2 V 2.0.1 -165AA MUL 12/12/2005 X O O O O X BM957U2.ZIP 554KB
M969TUL3 V 2.0.1 -221AA MUL 10/16/2008 X X X O O O M969TUL3.ZIP 1,304KB
M971U V 2.0.1 -103AA MUL 04/21/2004 X O O O O X BM971U.ZIP 451KB
M993/M993U V2.0.1-19AA MUL 02/26/2004 O O O O O X M993C.ZIP 522KB
M993C V2.2.1-19AA MUL 07/06/2005 X O O O O X BM993C.ZIP 604KB
   
如果你沒有在以上表格找到相關機種之驅動程式,表示該產品支援微軟內建的標準驅動程式。
本系列(M850/850U/850C/851C/860/860U/860C/871/871U/871C )滑鼠產品支援微軟內建的標準驅動程式,出貨時已不再隨附磁片或光碟,該驅動程式僅供舊產品下載使用,即日起不再提供軟體更新。
  © Copyright 2003~2014 BTC. All rights reserved.
>X BM993C.ZIP 604KB
   
如果你沒有在以上表格找到相關機種之驅動程式,表示該產品支援微軟內建的標準驅動程式。
本系列(M850/850U/850C/851C/860/860U/860C/871/871U/871C )滑鼠產品支援微軟內建的標準驅動程式,出貨時已不再隨附磁片或光碟,該驅動程式僅供舊產品下載使用,即日起不再提供軟體更新。
  © Copyright 2003~2014 BTC. All rights reserved.